Đại học Nam Úc (UniSA)

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5

Học phí: từ 25.000 AUD/năm

Đại học Sydney (UniSyd)

Hệ giảng dạy: Đại học, sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5

Học phí: từ 38,000 AUD/năm

Đại học Deakin

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: 6.0

Học phí: Từ 30,000 AUD

Đại học Adelaide (UoA)

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5 

Học phí: Từ 42.000 AUD/năm

Đại học Western Sydney (WSU)

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: 6.0

Học phí: 23.800 AUD/năm

Đại học Flinders

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học 

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 – 6.5 

Học phí: 31.500 AUD/năm

Đại học Macquarie

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5 

Học phí: 36.000 AUD/năm

Đại học Quốc gia Australia

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5

Học phí: 45.000 AUD/năm

Đại học Monash

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 – 6.5

Học phí: 30.000 – 40.000 AUD/năm

Đại học Torrens

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 – 6.5 

Học phí: 20.000 – 30.000 AUD/năm

Đại học Griffith

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.5 

Học phí: 30.000 AUD/năm

Đại học Blue Mountains 

Hệ giảng dạy: Đại học, Sau đại học

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0

Học phí: 28.000 AUD/năm

Eynesbury Collge

Hệ giảng dạy: THPT, Cao đẳng, Diploma

Yêu cầu đầu vào: IELTS 6.0 – 6.5

Học phí học tại Úc: 32.700 – 35.700 AUD

Học phí tại Việt Nam (-50%): 24.500 – 26.800 AUD